fredag 17 september 2010

Därför ska du kryssa Henrik Paulsen till fullmäktige (får gärna spridas)

Upptakten till mitt partipolitiska engagemang var arbetet med att få bort köeländet på Grisslingerakan. Jag såg att det går att förändra, men det krävde att man kavlade upp ärmarna. Det gjorde vi i Värmdö Vägintressenter. I dag talar man inte om "Grisslingeeländet", man talar om den lyckade trefilslösningen. Det känner jag mig stolt över.

Grönområdet Ekbacken är ett annat skäl till varför jag engagerat mig i politiken. Före förra valet pratade jag med politiker som lovade att stoppa exploateringen av Ekbacken. Bara några få visade sig hålla ord. Det gjorde mig besviken och förbannad. Tillsammans med några andra har vi hitills lyckats stoppa exploateringen. När jag vandrar vid Fågelbro tittar jag ofta åt Ekbacken. Ekarna står fortfarande kvar och kommer förhoppningsvis att göra detta när allt är över. 

Det finns fler saker som skulle kunna göras mycket bättre på Värmdö. Trafiken och bostadssituationen är exempel. Här tror jag att jag skulle kunna göra skillnad. Jag är inte en politisk broiler, jag är engagerad och försöker använda min erfarenhet till att skapa förändring. Jag har visat att jag kan åstadkomma resultat. Nu vill jag fortsätta som politiker i Värmdö kommun.

På söndag behöver jag ditt stöd för att förverkliga VärmdöCenterns politik.

Vänliga hälsningar

Henrik Paulsen

onsdag 8 september 2010

Jag arbetar för ett öppnare Värmdö. Detta inlägg är en del i det arbetet

I Nacka Värmdö Posten diskuteras en konsultrapport som kommer med kritik mot kommunens sätt att hantera barn som har det besvärligt, länkJag tycker att det är helt fel att rapporter av detta slag inte publiceras öppet på kommunens hemsida. Vi publicerar en sammanfattning ur rapporten. Stefan Mårtensson publicerar hela rapporten, länk.


Här är sammanfattningen från KPMG:
"KPMG har av Värmdö kommuns revisorer fått i uppdrag att granska vilken styrning och uppföljning som sker avseende ungdomsfrågorna med särskilt fokus på arbetet som bedrivs för barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa.
Granskningen visar
att det saknas en tydlig styrning om hur socialförvaltning och proVarmdo (proV) och utbildnings-nämnden skall samverka avseende insatser för barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa.
att det inte finns gemensamma dokumenterade riktlinjer för hur arbetet skall bedrivas för barn- och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa i kommun.
att det inte har funnits upparbetade rutinmässiga kanaler för möten mellan socialtjänst och skola,
att det har saknats en kontinuitet i samverkan mellan skola och socialtjänst,
att det under våren 2010, under tiden för denna granskning, har det beslutats att proV:s rektorer och socialtjänst kommer att mötas för samverkan från och med höstterminen 2010 och att det beslutade förebyggande programmet ÖPP skall organiseras i samverkan mellan socialkontoret och skolan,
att spelreglerna mellan de bägge aktörerna utbildningsnämnd (beställare) och ProV:s styrelse (utförandenämnd) inte är klargjorda,
att man bör överväga om skolhälsovården och stödenheten skall närma sig varandra organisato-riskt för att skapa en mer samhållen elevhälsa i kommunen,
att man bör överväga om hur funktion i det tidigare KSU ung och regelbundna presidiemöten mellan tidigare socialnämndens, skolstyrelsens, kultur- och fritidsnämndens presidier och berörda chefstjänstemän hade skulle kunna återskapas i nuvarande organisation för att stärka styrningen av barn- och ungdomsfrågor i kommunen,
att den ökade antalet anmälningar av barn och ungdomar till socialtjänsten är oroande och bör analyseras noggrant,
att åtgärder bör vidtas så att det är möjligt att genomföra barn- och ungdomsutredningar inom socialtjänsten i lagstadgad tid.
Vår samlade bedömning är att det brister i styrning av samverkan inom kommunen i arbetet med barn som far illa eller riskerar att fara illa. Orsaken till detta kan möjligen förklaras av olika syn-sätt inom tjänstemannaorganisationen och otydligheter/okunskap om respektive nämnds ansvar. I de intervjuer vi genomfört önskar alla en bättre dialog och tillit varandras kompetenser och an-svarsområden samtidigt utrycks på flera håll en bristande tillit till andra. En förutsättning för att
lösa detta är skapa tydligare strukturer för hur samverkan mellan kommunens verksamheter skall utformas. Detta handlar inte enbart om särskilt stöd inom skolan utan om kommunens totala stöd och insatser för barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. Vi kan konstatera att det un-der våren 2010 tagits initiativ som stödjer en positiv utveckling avseende samverkan för arbetet för barn som far illa eller riskerar att fara illa."

tisdag 7 september 2010

Det krävs en tydlig organisation för att det ska bli bättre


I en artikel, länk i detta nummer av Nacka Värmdö Posten påtalas allvarliga brister i samordningen mellan skola och socialtjänst. Jag och VärmdöCentern har sett problematiken och detta var ett av skälen till varför utredningen om barn med särskilda behov tillsattes.
Jag kommenterade artikeln i Nacka Värmdö Posten så här:
"KPMG har så sent som för några månader sedan även riktat allvarlig kritik mot styrningen av skolorna. Nu kommer denna rapport. Vi blir inte förvånade. VärmdöCentern har för länge sen insett att dubbla organisationer leder till otydlighet i organisationen och revirtänkande. Vi vill därför att det införs en enkel organisation med ett tydligt ledarskap. Enligt vår mening ska en bra politiker kunna tänka om när något inte fungerar och kunna erkänna fel. Tyvärr har många allianspolitiker inte denna förmåga. Men till sist kommer även de att tvingas inse fakta. Hoppas det inte tar för lång tid, för varje fördröjning kommer att gå ut över skolbarnen och barn som far illa."

Andra bloggar: länk

tisdag 24 augusti 2010

Seniorerna är viktiga i Värmdövalet

Pensionärernas Riksorganisation(PRO) brukar alltid sända ut frågor 
till de politiska partierna på Värmdö inför valen. Här kommer VärmdöCenterns svar udnertecknat av mig som Värmdöcenterns ordförande. Jag publicerar frågor och svar eftersom jag tror att de har ett stort allmänintresse. Inte minst för Värmdös seniorer.


Vill du diskutera seniorfrågor, kan maila mig eller ringa mig.
Telefonnumret finner du på VärmdöCenterns hemsida, länk.

Vilka satsningar vill ni göra för att uppfylla kraven på goda bostäder för personer som använder rullator, rullstol eller som har nedsatt syn eller orienteringsförmåga?
1. För dessa personer vill VärmdöCentern arbeta för att anpassa bostäderna på ett sådant sätt att svårigheterna att nyttja bostäderna på grund av handikappet minimeras.
Finns det planer i era program för en kraftig satsning på trygghetsboenden/seniorboenden för kommande mandatperiod eller anser ni att nuvarande nivå är tillfredsställande?
2. Ja VärmdöCentern har för avsikt att verka för såväl fler trygghetsboenden som en kraftig satsning på seniorbostäder. Målsättningen är att dessa bostäder ska spridas i kommunen på sådant sätt att aktuella personer om möjligt ska kunna leva kvar i den del av kommunen som de tidigare bott i.
Gifta och sammanboende måste ha rätt att bo tillsammans även när de flyttar till särskilt boende. Vad vill n i göra för att öka möjligheterna till detta även om bara en person fått ett sådant omsorgsboende beviljat? Om den personen son fått
omsorgsboendet beviljat avlider, vd händer då med den andra partnern, får han/ho bo kvar eller måste personen flytta?
3. Denna fråga engagerar VärmdöCentern mycket som tycker att det är självklart att makar/sambor inte ska åtskiljas på grund av att den ena behöver beredas särskilt boende. Vid samtal med ansvarig tjänsteman så har det uppgivits att Värmdö kommun har som policy att inte sära på makar/sambor i en sådan situation. VärmdöCentern vill trots detta införa en särskild garanti för att makar/sambor ska få bo ihop även om bara den ena bedöms ha behov av särskilt boende. Beträffande efterlevandes boende så anser VärmdöCentern att det är rimligt att denne får bo kvar på det särskilda boendet om gamla bostaden avvecklats. Finns gamla bostaden kvar och personen ifråga klarar sig själv, eventuellt med hemtjänst, kanske det i nuvarande situation med en för liten tillgång på särskilda boenden kan bli tal om en återflytt. Personen kan emellertid ha rotat sig så på det särskilda boendet att en återflytt bör undvikas. Ett kvarboende på det särskilda boendet bör emellertid vara utgångsläget men att andra lösningar kan bli aktuella beroende på hur det ser ut i de enskilda fallen.
Många äldre har inte internet och i dg läggs mycket av den kommunala informationen
ut på kommunens hemsida. En del information kan man möjligen få via lokaltidningar. Men det handlar också
mycket om ansökningar och bilagor till dessa som ska fyllas i, deklarationer m.m. Oftast är det anförvanter som hjälper till med detta. Men de som inte har anförvanter hur får dom den hjälpen? En lösning är att det finns en lättillgänglig service med en fysisk person där det går att få hjälp med detta. En person som är stationerad i
Skogsbo men som också bör kunna ambulera mellan de olika äldreboendena och göra hembesök. Är ni beredda att medverka till en lösning med sk äldreombud eller har ni andra förslag till hur frågan kan lösas?
4. Det förslag som presenterats av dig/PRO förefaller mycket bra. VärmdöCentern kommer att aktivt arbeta för att förslaget blir verklighet.
Hur ser ni på den nuvarande närtrafiken, dvs linjesträckningen för buss 467, och zonindelningen vad gäller kollektivtrafiken? Är det rimligt att pensionärer ochrörelsehindrade ska vara tvingade att byta buss för att komma från t.ex. Styrmannen till vårdcentralen och/eller något köpcentra? Är det rimligt att en resa från Brunn till
vårdcentralen ska kosta mer för att man bor på Ingarö och inte på andra sidan Kolström?
5. Vad avser zonindelningen så är VärmdöCentern motståndare till nuvarande indelning. Tyvärr ligger frågan inte i våra händer eftersom kollektivtrafiken är en landstingsfråga. Vi har emellertid försökt påverka landstinget att ändra den orättvisa zonindelningen och kommer att fortsätta med det. Vi hoppas att vi så småningom kommer att lyckas. Vad avser närtrafiken är det på samma sätt som med zonindelningen, det är en landstingsfråga. Vi kommer emellertid även här att verka för att antalet bussbyten ska minimeras. När det gäller närtrafik så kanske kommunen kan sponsra en sådan linje/linjer och därmed få landstinget/SL att införa en mer brukarvänlig linjesträckning.Avslutningsvis vill jag framhålla att VärmdöCentern har för avsikt att arbeta för att pensionärskollektivet ska få ett större inflytande på frågor som angår dem. Vi tycker inte att det fungerat särskilt bra under den nuvarande mandatperioden. Därför måste samrådsformerna utvecklas. I ett sådant utvecklat forum kan alla de ovan nämnda frågorna behandlas gemensamt och pensionärerna kan där dela med sig av sina erfarenheter. Detta skulle inte bara ge bättre och snabbare lösningar utan även underlätta pensionärernas delaktighet i kommunens angelägenheter samt befrämja demokratin.


Andra bloggar: Mårtensson

söndag 15 augusti 2010

Kommunen ska inte betala när försäkringskassan slarvar


Redaktionell artikel i Nacka VärmdöPosten den 6 april 2010

Värmdö skickar faktura till Försäkringskassan

VÄRMDÖ 14:00 | 06 april Varför ska kommunen stå för socialbidragskostnader som beror på Försäkringskassans senfärdighet? Det undrar centerpartisten Henrik Paulsen och skickar istället fakturan till Försäkringskassan.
– Det är ett jäkla oskick. Vi gör så här för att Försäkringskassan förhoppningsvis ska ändra sina rutiner, säger Henrik Paulsen.

När man på socialnämndens senaste möte skulle gå igenom 2009 års verksamhetsberättelse var det en punkt som särskilt stack Henrik Paulsen i ögonen.

Till följd av att många kommuninvånare tvingas att leva på socialbidrag/ försörjningsstöd i väntan på att få sina ärenden och ersättningar prövade av Försäkringskassan så ökar även kommunens kostnader. Kostnaden för själva bidraget är i sig inget problem då Försäkringskassan ersätter kommunen i efterhand.

Problemet är däremot de ökade personalkostnaderna för att administrera alla socialbidragen, som inte ersätts. I Värmdös fall rör det sig om två heltidstjänster, motsvarande nästan 900 000 kronor.

– Jag föreslog att vi helt enkelt skulle fakturera Försäkringskassan, säger Henrik Paulsen.

Blir fråga för jurister

Förslaget föll i god jord och alla nämndens ledamöter, på båda sidor blockgränsen, gav det tummen upp. Nämnden gav Socialkontoret i uppdrag att skriva en faktura. I skrivande stund har man dock ännu inte lagt den på lådan.

På Försäkringskassan ställer man sig något frågande till den stundande fakturan.

– Vad jag vet så har ingen kommun tidigare kommit med sådana här anspråk. Våra jurister måste titta på fakturan innan vi kan kommentera det här vidare, säger Staffan Karlsson, biträdande presschef på Försäkringskassan.

Ingen ska behöva vänta

Henrik Paulsen understryker att det långsiktiga målet med att fakturera Försäkringskassan är att få till stånd en ändring i dess rutiner så att kommuninvånarna inte ska behöva vänta på sina pengar, men även att kommunerna inte ska behöva ligga ute med sina.

– Det bästa är om Försäkringskassan skärper sig, säger han.

Samtidigt är han inte helt främmande för att föra frågan vidare genom samarbetsorganisationen Sveriges kommuner och landsting.

– Det finns 290 kommuner i Sverige, om alla har en liknande problematik som Värmdö så handlar det om åtskilliga hundra miljoner kronor.